www.vaccin.se

Vaccinationer för vuxna

Utöver de nationella vaccinationsprogrammen (allmänna och särskilda) kan Folkhälsomyndigheten ge ut rekommendationer om vaccinationer. Dessa rekommendationer är inte bindande, utan landsting och kommuner beslutar själva om rekommendationerna ska följas och om eventuella avgifter för patienterna. Nedan listas några exempel:

Difteri och stelkramp

Vaccinationer mot difteri och stelkramp ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Vuxna som är grundvaccinerade enligt vaccinationsprogrammet rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år.

Hepatit B

Vaccin mot hepatit B rekommenderas till personer i grupper med ökad risk att smittas eller drabbas av allvarlig sjukdom till följd av hepatit B. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla spädbarn erbjuds vaccination. År 2016 har alla landsting och regioner infört regionala program och vaccin mot hepatit B erbjuds kostnadsfritt till alla spädbarn.
Vaccinet bör även ges till personer som har utsatts för känd eller förmodad hepatit B-smitta, i vissa fall i kombination med specifikt immunglobulin.

Influensa

Årlig vaccination mot influensa rekommenderas till personer som löper högre risk för allvarlig influensasjukdom: personer över 65 år, vuxna och barn som tillhör vissa medicinska riskgrupper och gravida kvinnor (under andra och tredje trimestern).

Kikhosta

Vaccination mot kikhosta ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn och erbjuds från tre månaders ålder. Kikhosta förekommer fortfarande och när spädbarn som inte ännu hunnit få sin vaccination smittas av kikhosta kan de bli svårt sjuka. Folkhälsomyndigheten rekommenderar därför uppmärksamhet på symtom på kikhosta, förebyggande behandling och att vaccination ges i tid enligt programmet.

Meningokocker

Vaccination mot meningokocker rekommenderas till personer med underliggande sjukdomstillstånd som medför en ökad risk för att insjukna i invasiv meningokockinfektion. Även personer som har ökad risk att exponeras för meningokocker bör erbjudas vaccination.

Pneumokocker

Vaccination av spädbarn mot pneumokocker ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också vaccination mot pneumokocker för vuxna och barn över två år med vissa kroniska sjukdomar och/eller med nedsatt immunförsvar, samt för personer över 65 år.

Rabies

Vaccination mot rabies ges företrädesvis till grupper som i yrket kan tänkas komma i kontakt med viruset, t.ex. vissa personer inom karantänsverksamheten, veterinärväsendet, viltvården, tullväsendet, vid laboratorier som bedriver rabiesdiagnostik samt vid sjukvårdsinrättningar i områden där rabies förekommer (enzootiska områden). Vaccination bör även övervägas till utlandsresenärer med längre vistelse i enzootiska områden där det är svårt att snabbt få vaccination med moderna vacciner.

Tuberkulos

Vaccination mot tuberkulos rekommenderas till vuxna och barn med ökad risk att smittas. Vaccination inför kortare resor är sällan motiverat.

TBE

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna. För aktuella riskområden se respektive läns smittskyddsenhets hemsida. Personer som kommer att vistas inom våt- eller skogsområden i Finland (framförallt Åland), Baltikum eller Centraleuropa, till exempel ornitologer och orienterare, brukar också rekommenderas vaccination.

 

Referenser

http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/pinkbook/index.html (Senast läst oktober 2016)
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/vaccinationer/rekommendationer-for-vaccination/