Influensa

Sjukdom och symtom

Influensa är en akut virusinfektion som är mycket smittsam. Säsongsinfluensavirus cirkulerar runt hela världen och kan smitta alla i alla åldersgrupper, vilket ger upphov till årliga epidemier med en peak vintertid i de tempererade regionerna. Symtomen är feber, muskelvärk, hosta och andra symtom från luftvägarna. Influensa kan vara en allvarlig sjukdom och leda till dödsfall särskilt i riskgrupperna (vuxna över 65 år, gravida och personer i alla åldrar med underliggande sjukdomar).

Det vanligaste är att man smittas av någon som har symtom, men vuxna kan börja sprida virus redan dygnet innan de första symptomen bryter ut. Oftast tillfrisknar man inom två veckor.

De vanligaste komplikationerna är lunginflammation, akut bronkit, bihåleinflammation och försämring av redan befintlig sjukdom, t.ex. astma. Influensaepidemier kan leda till dödsfall hos äldre personer. Hos barn är inflammation i mellanörat den vanligaste följdsjukdomen

 

Landspecifika rekommendationer

Vaccination

Folkhälsomyndigheten (FHM) rekommenderar vaccination enligt nedan. De personer som har ökad risk att få svår sjukdom eller avlida om de får influensa, bör vaccinera sig mot säsongsinfluensa varje år. Den som inte hör till en riskgrupp, men vill undvika att få säsongsinfluensa, kan också vaccinera sig.

Grupper som rekommenderas årlig vaccination mot säsongsinfluensa

 

 • personer över 65 års ålder
 • gravida kvinnor efter graviditetsvecka 16
 • vuxna och barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  - kronisk hjärtsjukdom
  - kronisk lungsjukdom, såsom KOL och svår astma
  - andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder)
  - kronisk lever- eller njursvikt
  - diabetes mellitus
  - tillstånd som innebär kraftigt nedsatt infektionsförsvar på grund av sjukdom eller behandling (se nedan)

 

Alla personer över 65 år rekommenderas årlig säsongsinfluensavaccination.

För att minska risken för att personer med kraftigt nedsatt infektionsförsvar smittas av influensa bör hushållskontakter och personal som vårdar dessa patienter också erbjudas vaccination.

Arbetsgivaren kan också erbjuda personal, t.ex. inom sjukvården, vaccination mot säsongsinfluensa.

Andra personer, t.ex. turister, kan vaccinera sig på egen bekostnad. Influensavaccinet varierar från säsong till säsong och skyddar bara mot influensa under den kommande säsonogen. Influensasäsongen brukar vanligtvis inträffa samtidigt med vinterlovet och resesäsongen men kan inträffa tidigare än så också.

Vaccinet innehåller de virusstammar som förväntas cirkulera baserat på WHO:s expertbedömning och ger endast skydd mot säsongsinfluensa. Andra luftvägsinfektioner kan också ge influensaliknande symtom hos personer som vaccinerats mot säsongsinfluensa.

Annat skydd mot sjukdomen

Du bör vidta enkla förebyggande åtgärder (undvika sjuka personer, tvätta händerna ofta, hålla för när du hostar och nyser) för att minska smittspridningen.

Hur vanlig är sjukdomen?

5–10 % av den vuxna befolkningen brukar insjukna under influensaepidemin. Risken för att bli smittad under en resa beror på när under året du reser och vart. I tempererade zoner når influensan sin höjdpunkt under de kallaste vintermånaderna. I tropiska och subtropiska områden kan man se influensa året runt, även om den brukar vara vanligast under regn- eller torrperioder, eller till och med ha två toppar varje år.

Infektionskällor

 • Sprids genom droppsmitta vid inandning eller direktkontakt