Tuberkulos (BCG)

Sjukdom och symtom

Tuberkulos är en vanlig infektionssjukdom orsakad av bakterier. Den är fortfarande en betydande orsak till dödsfall och sjukdomar över hela världen. Tuberkulos är vanligast i lungorna men kan även drabba andra organ. Långvarig, nästan kronisk hosta och blodtillblandade upphostningar är typiska symtom på lungtuberkulos. Trötthet, viktnedgång och nattliga svettningar är andra vanliga symptom.

Vaccination

Vaccination erbjuds numera i Sverige bara till vissa riskgrupper. Det gäller i första hand invandrarfamiljer från länder med hög tuberkulosförekomst samt barn med planerad längre vistelse i sådant land. Dessutom erbjuds vaccination till vissa yrkesgrupper med ökad risk att utsättas för tuberkulossmitta, till exempel inom hälso- och sjukvården.

Risken för tuberkulos är betydligt större utomlands än i Sverige. Barn och ungdomar som saknar skydd inför en planerad längre tids vistelse i områden med stor smittrisk bör vara vaccinerade mot sjukdomen.

Vaccinet ges vanligen som en engångsdos från sex månaders ålder, men bör ges tidigare vid hög risk för smitta.

Hur vanlig är sjukdomen?

Varje år insjuknar omkring 10 miljoner människor i tuberkulos och närmare 1,8 miljoner dör av sjukdomen. Tuberkulos är vanligast hos personer i arbetsför ålder men förekommer i alla åldersgrupper. Idag är tuberkulos mycket vanligare i fattiga länder, men finns fortfarande i hela Europa.

 

Infektionskällor

  • Droppsmitta via inandning