Rotavirusinfektion

Sjukdom och symtom

Vid infektion med rotavirus är de vanligaste symtomen diarré och kräkningar. Bland vuxna är sjukdomen ovanligare och betydligt mer kortvarig och mildare. Sjukdomen medför risk för uttorkning, särskilt hos spädbarn.

Symtomen vid rotavirusinfektion är vattniga diarréer, kräkningar och ibland feber, som snabbt kan leda till vätskebrist/uttorkning. Symtomen varar oftast i cirka 5 dagar men kan hos spädbarn vara betydligt längre.

Inkubationstiden är några dygn. Stora mängder virus utsöndras i avföring i cirka en vecka.

 

Vaccination

Från och med den 1 september 2019 erbjuds vaccination mot rotavirusinfektion inom det allmänna vaccinationsprogrammet för barn.

Vaccinet ges oralt (som droppar i munnen) i två eller tre doser från 6 veckors ålder med fyra veckors mellanrum. Från 1 februari 2021 finns dessutom en rekommendation om vaccination mot rotavirus till sjukhusvårdade barn på neonatalavdelning.

 

Hur vanlig är sjukdomen?

Rotavirus är en av de vanligaste orsakerna till magsjuka hos små barn. Nästan alla barn har fått sjukdomen före 5 års ålder i Sverige. Sjukdomen är vanligast hos barn som är mellan 6 och 36 månader gamla. Infektionen är vanligast i februari och mars.

Globalt sett beräknade WHO att närmare en halv miljon barn dog av rotavirus år 2008. I Sverige ger rotavirusinfektionen en stor sjukdomsbörda under vinterhalvåret, främst perioden februari–mars. Dödsfall p.g.a. rotavirusinfektion är dock mycket ovanliga i Sverige.

 

Infektionskällor

Rotavirus sprids via fekal-oral smitta, från person till person, via leksaker och dörrhandtag, samt troligen även via luftvägarna. Det är ett mycket smittsamt virus.