Vanliga frågor

Vad är en vaccination?

Vacciner innehåller döda eller försvagade virus eller bakterier, eller delar av dem. De ges för att stimulera immunförsvaret så att man ska bli immun mot ett smittämne på samma sätt som om man hade haft sjukdomen, men utan de symtom och följdsjukdomar som man kan få efter en "riktig" sjukdom.

Ges alla vaccinationer som injektioner?

De allra flesta av dagens vacciner ges genom en injektion i en muskel eller under huden. Det finns dock vissa som tas via munnen (t.ex. mot rotavirus) eller som nässpray (ett särskilt influensavaccin).

Varför gör det ont att få en vaccinationsspruta?

Åsynen av en nål och tanken på att bli stucken kan göra ett barn oroligt och till och med framkalla fysisk smärta. Smärtan beror på att smärtnerver i huden aktiveras. Smärtans intensitet beror på hur nära nerven nålen träffar.

Ibland känner barnet inget alls. När man injicerar ett vaccin (flytande) i vävnaden blir det ett visst tryck i vävnaden som barnet kan uppleva som smärtsamt. Slutligen kan immunsvaret som vaccinet framkallar ge hudrodnad och ömhet. Om barnet är mycket oroligt kan du tala med den som ska ge vaccinet. Det finns olika tekniker för att hantera spruträdsla.

Förberedelser inför vaccinationen

 • Boka vaccinationen i god tid.
 • Ta med dig vaccinationskortet och/eller andra dokument som visar vilka vacciner barnet redan har fått och om det finns något annat man måste ta hänsyn till, till exempel allergier.
 • Om barnets hälsa förändrats på något sätt ska du berätta det när du bokar vaccinationen. Ibland kan det ha betydelse.
 • Vaccination rekommenderas inte om barnet har feber eftersom det hindrar antikroppar från att bildas. Om barnet har en lättare infektion, som t.ex. en förkylning, behöver man inte skjuta upp vaccinationen.

Måste man följa vaccinationsprogrammet?

Det svenska barnvaccinationsprogrammet erbjuder alla barn skydd mot elva sjukdomar, men alla barn i Sverige erbjuds vaccination för tolv sjukdomar.

De vacciner som erbjuds till alla barn inom barnhälsovård och skola ger skydd mot elva sjukdomar: polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker. Flickor och pojkar i årskurs 5 erbjuds även vaccin mot humant papillomvirus (HPV).

Samtliga barn upp till 18 års ålder som inte har vaccinerats enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om vaccination av barn ska erbjudas kompletterande vaccination mot sjukdomar som ingår i det allmänna programmet (Hib och pneumokocker till och med 5 år). Vaccinationer ska erbjudas även till asylsökande barn m.fl. samt barn som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd

När måste man undvika vaccination?

Vaccinationen kan behöva skjutas upp om barnet har en akut feberinfektion eftersom det hindrar antikroppar från att bildas. Om barnet har en lindrig luftvägsinfektion eller en magåkomma kan man ändå ge det rekommenderade vaccinet. Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du vill ha mer information.

Vilka reaktioner kan man få av vacciner?

 • Vacciner brukar ge viss ömhet och/eller rodnad på injektionsstället.
 • En del vacciner kan orsaka feber. Du informeras vid vaccinationen om vilka reaktioner som kan förekomma.
 • Om barnet får några reaktioner ska de behandlas enligt barnhälsovårdens instruktioner. Alla ovanliga symtom ska rapporteras till den mottagning där barnet fick sin vaccinationen.
 • Vaccinationer kan ge biverkningar. Rädsla inför den planerade vaccinationen kan göra att barnet verkar oroligt, otåligt eller överdrivet känsligt.
 • Feberreaktioner kan behandlas med febernedsättande läkemedel för barn.
 • Den person som ger vaccinet informerar alltid om möjliga biverkningar, vilka symtom man bör vara uppmärksam på och hur eventuella biverkningar behandlas.

Måste man följa vaccinationsprogrammet?

Ibland går det inte att följa det rekommenderade vaccinationsprogrammet till punkt och pricka. De vanligaste orsakerna till detta är akuta infektioner eller att man flyttar utomlands.

Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du har frågor om vaccinationsschemat.

Vad innehåller vacciner?

Vacciner innehåller aktiva ämnen och tillsatsämnen som hjälper till att förstärka immunreaktionen och förlänga vaccinets hållbarhet. De aktiva ämnena kan delas in i tre huvudgrupper:

 1. Vacciner som innehåller inaktiverat (avdödat) smittämne (t.ex. poliovaccin som ges i musklerna)
 2. Vacciner som innehåller levande men försvagade smittämnen (t.ex. MPR-vaccin)
 3. Vacciner som innehåller renade antigener (t.ex. stelkrampsvaccin)

Kontakta din läkare eller sjuksköterska om du undrar något över vaccinets innehåll.

Vilken typ av biverkningar ger vacciner?

Liksom andra läkemedel kan vacciner ge biverkningar. De vanligaste biverkningarna är lindriga och kan t.ex. vara feber, rodnad och svullnad där vaccinationen gavs. De försvinner oftast inom några dagar.

Allvarliga biverkningar efter en vaccination, t.ex. en svår allergisk reaktion, är sällsynta och läkare och sjukvårdspersonal har fått utbildning i hur de ska behandlas. Var extra uppmärksam på ditt barn några dagar efter vaccinationen. Om du ser något som bekymrar dig ska kontakta sjukvården.

Vad är feber?

Feber är kroppens naturliga reaktion på en inflammation eller infektion. Det är ofta ett tecken på en bakterie- eller virusinfektion. Ett barn anses ha feber om kroppstemperaturen i armhålan är 37 grader °C eller högre.

Hur kan jag ta reda på vilka vacciner ett barn har fått?

Sedan 1 januari 2013 har riksdagen beslutat att alla givna vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn rapporteras till ett nationellt vaccinationsregister vid Folkhälsomyndigheten.

Det nationella vaccinationsregistret är ett bra verktyg för att följa upp effekten av nationella vaccinationsprogram. Rapporteringen är obligatorisk och enligt lagen måste vårdgivaren rapportera alla vaccinationer som ges inom det nationella vaccinationsprogrammet för barn.