www.vaccin.se

Haemophilus influenzae typ B (Hib)

Vaccinet rekommenderas för dessa länder.

Sjukdom och symtom

Bakterien Haemophilus influenzae typ B kan orsaka många olika infektioner. Alltifrån lindriga öroninflammationer till allvarliga sjukdomar såsom hjärnhinneinflammation, struplocksinflammation och lunginflammation. Hib drabbar så gott som enbart barn under 5 år.1 

 

Vaccination

Vaccination mot Haemophilus influenzae typ B (Hib) ingår i det nationella barnvaccinationsprogrammet.

Vaccinet ges i barnvaccinationsprogrammet vid följande åldrar: 3 månader + 5 månader + 12 månader

Dessa tre vaccinationer ges med ett kombinationsvaccin som innehåller Hib-vaccin tillsammans med vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio. Barn under ett års ålder bör erhålla tre doser av konjugerat Hib-vaccin, varav de första två ges med två månaders mellanrum och den tredje ges minst sex månader efter den andra.

 

Hur vanlig är sjukdomen?

Allmän vaccination mot Hib medförde snabbt en dramatisk minskning av förekomsten av hjärnhinneinflammation och blodförgiftning orsakade av Hib bland barn under 5 år. Bara några få fall hos barn är numera orsakade av typ b: nio fall har inträffat hos barn i åldrarna 0–4 år sedan 2010

 

Infektionskällor

Droppsmitta via inandning

 

References

1. http://www.who.int/immunization/topics/hib/en/ (Senast läst oktober 2016))

http://wwwnc.cdc.gov/travel/page/yellowbook-home-2014/ (Senast läst oktober 2016)

https://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/24097/Barnvaccinationsprogramet-Sverige-2015-16017.pdf